ขุมมั่น

Body: 

          มีบทบาทหน้าที่ในลักษณะเหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “งานด้านความมั่นคงของชาติ” ที่มุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ไม่ให้ส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ