ขุนอาสา

Body: 

มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม “จิตอาสาประชารัฐ” โดยการบรรยายให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตปกติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น“หูตาของแผ่นดิน” โดยการเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาประชารัฐ หรือ จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพัน

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา318     ประจำวันที่   15-12-2562
โครงการ
 ศาสตร์พระราชา
การปฏิบัติงาน

บรรยายและฉายวีดีทัศน์


ตำบล  รอบเวียง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  เชียงราย
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา209     ประจำวันที่   15-12-2562
โครงการ
 โครงการศาสตร์พระราชา
การปฏิบัติงาน

โครงการศาสตร์พระราชา


ตำบล  สามผง   อำเภอ  ศรีสงคราม   จังหวัด  นครพนม
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา505     ประจำวันที่   15-12-2562
โครงการ
 ศาสตร์พระราชาความรู้คู่แผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

บรรยายความรู้ศาสตร์พระราชา


ตำบล  สามเสนใน   อำเภอ  พญาไท   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา506     ประจำวันที่   15-12-2562
โครงการ
 ศาสตร์​พระราชาความรู้คู่แผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรม​บรรยาย​น​ำ​เสนอ​และ​ให้ความรู้​เผยแพร่​ศาสตร์​พระราชา​ความรู้​คู่​แผ่นดิน​


ตำบล  วัดพระยาไกร​   อำเภอ  บางคอแหลม​   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา209     ประจำวันที่   14-12-2562
โครงการ
 โครงการศาสตร์พระราชา
การปฏิบัติงาน

โครงการศาสตร์พระราชา


ตำบล  สามผง   อำเภอ  ศรีสงคราม   จังหวัด  นครพนม