ขุนอาสา

Body: 

มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม “จิตอาสาประชารัฐ” โดยการบรรยายให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตปกติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น“หูตาของแผ่นดิน” โดยการเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาประชารัฐ หรือ จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพัน

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา124     ประจำวันที่   28-01-2563
โครงการ
 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
การปฏิบัติงาน

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการการและประชาชน


ตำบล  เสม็ด   อำเภอ  เมืองชลบุรี   จังหวัด  ชลบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา207     ประจำวันที่   28-01-2563
โครงการ
 ขุนอาสา ศาสตร์พระราชา
การปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรมการอบรม เผยแพร่ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบรรยาย สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับกองทัพบก ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด และ จัดกิจกรรม ตั้งปณิธานความดีเพื่อในหลวง เพื่อนำไปขยายผลต่อไป


ตำบล  บะหว้า   อำเภอ  อากาศอำนวย   จังหวัด  สกลนคร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา137     ประจำวันที่   28-01-2563
โครงการ
 ศาสตร์พระราชา
การปฏิบัติงาน

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา


ตำบล  ดงพระราม   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ปราจีนบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา314     ประจำวันที่   28-01-2563
โครงการ
 อบรมผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
การปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา


ตำบล  ท่าศาลา   อำเภอ  เมืองเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา124     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง
การปฏิบัติงาน

เข้าร่วมประชุมเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน


ตำบล  เสม็ด   อำเภอ  เมืองชลบุรี   จังหวัด  ชลบุรี