ขุนภักดี

Body: 

                   มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับขุนศึกทุกประการ หากแต่มีการนำดนตรีเข้ามาเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เช่น การบรรเลงบทเพลง บ้านประเทศไทย ปณิธานเพื่อประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เป็นต้น เป็นการสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ มทบ.

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี39     ประจำวันที่   13-12-2562
โครงการ
 โครงการกองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

โครงการกองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  บ้านดง   อำเภอ  ชาติตระการ   จังหวัด  พิษณุโลก
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี24     ประจำวันที่   11-12-2562
โครงการ
 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ/กองทัพบกร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.มทบ.24(ุขุนภักดี 24) ร่วมกับ อบต.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จว.อ.ด.จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ/กองทัพบกร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  หมูม่น   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุดรธานี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี13     ประจำวันที่   08-12-2562
โครงการ
 ร่วมกิจกรรมพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่2/62
การปฏิบัติงาน

ร่วมกิจกรรมพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่2/62 ตั้งแต่เวลา10.00-12.00น.


ตำบล  ทะเลชุบศร   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ลพบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี11     ประจำวันที่   03-12-2562
โครงการ
 กองทัพบก โดย มทบ.11 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
การปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธ.ค.62 , 0830 - 0945 พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 มอบหมายให้ พ.ท.รัชชัย ยี่สาร หน.ชป.กร.มทบ.11 นำชุด ชป.กร.มทบ.11 (ขุนภักดี 11) ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เทิดทูนสถาบัน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในอำเภอปากเกร็ด จว.น.บ. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ในการนี้ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 176 คน


ตำบล  ปากเกร็ด   อำเภอ  ปากเกร็ด   จังหวัด  นนทบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี11     ประจำวันที่   03-12-2562
โครงการ
 กองทัพบก โดย มทบ.11 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
การปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธ.ค.62 , 1100 - 1230 พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 มอบหมายให้ พ.ท.รัชชัย ยี่สาร หน.ชป.กร.มทบ.11 นำชุด ชป.กร.มทบ.11 (ขุนภักดี 11) ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เทิดทูนสถาบัน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในอำเภอเมืองนนทบุรี จว.น.บ. ณ ห้องประชุม อบจ.นนทบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน


ตำบล  บางกระสอ   อำเภอ  เมืองนนทบุรี   จังหวัด  นนทบุรี