ขุนภักดี

Body: 

                   มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับขุนศึกทุกประการ หากแต่มีการนำดนตรีเข้ามาเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เช่น การบรรเลงบทเพลง บ้านประเทศไทย ปณิธานเพื่อประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เป็นต้น เป็นการสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ มทบ.

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี45     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 ชป.กร.มทบ.๔๕ (ขุนภักดี มทบ.๔๕)
การปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติ ชป.กร.มทบ.45 (ขุนภักดี 45) 1. วันเวลาดำเนินการ: วันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 0900 -1200 1.1 สถานที่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา 1.2 รูปแบบกิจกรรม : 1.2.1 กิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย 1.2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน คณะครูอาจารย์​ และกลุ่มงาน กอ.รมน.จว.พังงา ในการพัฒนาจังหวัด 1.3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน 2.เนื้อหาในการกิจกรรม 2.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ: สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 สู่ ร.10 2.2 การสร้างความเข้าใจ 2.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ความรักชาติ 2.2.2 ส่งเสริมคุณธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 2.3 การประชาสัมพันธ์ 2.3.1 ช่วยเหลือประชาชน​ทางด้านภัยแล้งและรณรงค์​การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก​ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.1 นางสาวอนัญญา ID Line: 0838400274 3.2 นางสาวนริศรา ID Line : narissara.Na 3.3 นางสาววิมลรัตน์ ID Line: 0622765749 3.4 นางสาววิรัญชนา ID Line : 0642293612 3.5 นางสาวเมธิญา ID Line : 0637853639 3.6 นางสาวจิราพัชร ID Line : 5525jrp 3.7 นางสาวสุธิดา ID Line: ploi_sangprom 3.8 นางสาวโชติกา ID line : 0824249879 3.9 นางสาววรรณ​ิกา ID line : 0612405647 3.10 นางสาวสุธาทิณี ID Line: sutasinee_1801


ตำบล  ท้ายช้าง   อำเภอ  อ.เมือง   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี24     ประจำวันที่   24-01-2563
โครงการ
 โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.มทบ.24 ร่วมกับ อบต.บ้านจั่น, รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม, สัสดีอำเภอเมือง จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ตำบล  บ้านจั่น   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุดรธานี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี34     ประจำวันที่   23-01-2563
โครงการ
 กองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

รอการดำเนินงาน


ตำบล  เชียงม่วน   อำเภอ  เชียงม่วน   จังหวัด  พะเยา
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี43     ประจำวันที่   23-01-2563
โครงการ
 กองทัพบกเพื่อประชาชน
การปฏิบัติงาน

กองทัพบกเพื่อประชาชน


ตำบล  ถ้ำใหญ่   อำเภอ  ทุ่งสง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี26     ประจำวันที่   23-01-2563
โครงการ
 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. /กิจกรรม ชป.กร.มทบ.๒๖ (ขุนภักดี26) กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

1 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 2 กิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย 3 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ทบ. และรัฐบาล 4 การบริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่


ตำบล  ต.บึงเจริญ   อำเภอ  อ.บ้านกรวด   จังหวัด  บุรีรัมย์