ขุนอาสา

Body: 

มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม “จิตอาสาประชารัฐ” โดยการบรรยายให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตปกติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น“หูตาของแผ่นดิน” โดยการเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาประชารัฐ หรือ จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพัน

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา209     ประจำวันที่   25-08-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ตำบล  วังตามัว   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครพนม

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา209     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ตำบล  วังตามัว   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครพนม

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา440     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (ขุนอาสา 440) ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เมืองสง (ปลัดเทศบาล) เบอร์โทร 0872972966


ตำบล  คลองทรายขาว   อำเภอ  กงหรา   จังหวัด  พัทลุง

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา160     ประจำวันที่   23-08-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

บรรยาย


ตำบล  ท่าบุญมี   อำเภอ  เกาะจันทร์   จังหวัด  ชลบุรี

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา326     ประจำวันที่   23-08-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ชี้แจงนโยบายและผลงานของ ทบ. ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่


ตำบล  หนองสว่าง   อำเภอ  หล่มสัก   จังหวัด  เพชรบูรณ์