ขุนอาสา

Body: 

มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม “จิตอาสาประชารัฐ” โดยการบรรยายให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตปกติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น“หูตาของแผ่นดิน” โดยการเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาประชารัฐ หรือ จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพัน

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา505     ประจำวันที่   19-10-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชาความรู่คู่แผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

บรรบายความรู้ศาสตร์พระราชาความรู้คู่แผ่นดิน


ตำบล  ประเวศ   อำเภอ  ประเวศ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา521     ประจำวันที่   18-10-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา ความรู้คู่แผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

ชุด ชป.กร. ได้เข้าพบ นายกอบต.โคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อประสานการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา ความรู้คู่แผ่นดิน ผลการปฏิบัติในการประสานงานการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางนายกอบต.โคกสำโรง และเจ้าหน้าให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี


ตำบล  โคกสำโรง   อำเภอ  โคกสำโรง   จังหวัด  ลพบุรี

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา540     ประจำวันที่   18-10-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

สร้างการรับรู้และความเข้าใจในศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน และสร้างการรับรู้ในนโยบายของรัฐบาล


ตำบล  ทุ่งสองห้อง   อำเภอ  หลักสี่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา224     ประจำวันที่   18-10-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา (ขุนอาสา)
การปฏิบัติงาน

ชุดวิทยากร ชป.กร.ร.6 พัน.1(ขุนอาสา 224) ได้เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของรัฐบาล และบรรยายโครงการศาสตร์พระราชา


ตำบล  แมด   อำเภอ  อ.ลืออำนาจ   จังหวัด  อำนาจเจริญ

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา224     ประจำวันที่   18-10-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา (ขุนอาสา)
การปฏิบัติงาน

ชุดวิทยากร ชป.กร.ร.6 พัน.1(ขุนอาสา 224) ได้เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของรัฐบาล และบรรยายโครงการศาสตร์พระราชา


ตำบล  แมด   อำเภอ  อ.ลืออำนาจ   จังหวัด  อำนาจเจริญ