ขุนศึก

        มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างอุดมการณ์และนำไปสู่การมีส่วนร่วม โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 และการสืบสานต่อยอดของรัชกาลที่ 10 รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพล

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก43     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ ประวัติศาตร์ชาติไทย และการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์


ตำบล  คลองทรายขาว   อำเภอ  กงหรา   จังหวัด  พัทลุง

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก34     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

อบรมเรื่องศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ตำบล  น้ำรึม   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ตาก

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก33     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย


ตำบล  ในเมือง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  พิษณุโลก

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก22     ประจำวันที่   24-08-2562

โครงการ
 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ/โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การปฏิบัติงาน

จัดการบรรยายปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินให้กับ นักเรียนชั้ัน ม.4


ตำบล  กันทรลักษณ์   อำเภอ  กันทรลักษณ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก33     ประจำวันที่   23-08-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย


ตำบล  สามเรือน   อำเภอ  ศรีสำโรง   จังหวัด  สุโขทัย