ขุนภักดี

Body: 

                   มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับขุนศึกทุกประการ หากแต่มีการนำดนตรีเข้ามาเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เช่น การบรรเลงบทเพลง บ้านประเทศไทย ปณิธานเพื่อประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เป็นต้น เป็นการสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ มทบ.

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี28     ประจำวันที่   23-08-2562
โครงการ
 กองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

แสดงดนตรีและประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเครือข่ายกตัญญูคลับ นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย


ตำบล  ศรีสองรัก   อำเภอ  เมืองเลย   จังหวัด  เลย
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี310     ประจำวันที่   23-08-2562
โครงการ
 กองทัพบกเพื่อประชาชน สืบสานรักษา ต่อยอดปวงประชา
การปฏิบัติงาน

กองทัพบกเพื่อประชาชน สืบสานรักษา ต่อยอดปวงประชา


ตำบล  ไม้งาม   อำเภอ  เมืองตาก   จังหวัด  ตาก
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี42     ประจำวันที่   23-08-2562
โครงการ
 กองทัพบกร่วมสร้างปณิทานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.มทบ42 ร่วมกับศุนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 จักกิจกรรมกองทัพบกร่วมสร้างปณิทานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  เขารูปช้าง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  สงขลา
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี42     ประจำวันที่   22-08-2562
โครงการ
 ชป.กร.มทบ.42
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.มทบ.42 ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 และกองทัพบกร่วมสร้างปณิทานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  เขารูปช้าง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  สงขลา
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี21     ประจำวันที่   21-08-2562
โครงการ
 การปลูกฝังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

การปลูกฝังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปณิธานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  จตุรัส   อำเภอ  จตุรัส   จังหวัด  ชัยภูมิ