ขุนภักดี

Body: 

                   มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับขุนศึกทุกประการ หากแต่มีการนำดนตรีเข้ามาเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เช่น การบรรเลงบทเพลง บ้านประเทศไทย ปณิธานเพื่อประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เป็นต้น เป็นการสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ มทบ.

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี31     ประจำวันที่   17-10-2562
โครงการ
 จังหวัดเคลื่อนที่
การปฏิบัติงาน

การแสดงดนตรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


ตำบล  ห้วยหอม   อำเภอ  ตากฟ้า   จังหวัด  นครสวรรค์
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี17     ประจำวันที่   17-10-2562
โครงการ
 กิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

เนื้อหาในการจัดกิจกรรม - การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ: สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 สู่ ร.10 - การสร้างความเข้าใจ - เสริมสร้างความเข้าใจสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ความรักชาติ - ส่งเสริมคุณธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การประชาสัมพันธ์ - การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยและภัยแล้ง - การประชาสัมพันธ์การแก้ไขหนี้นอกระบบ


ตำบล  บางงาม   อำเภอ  ศรีประจันต์   จังหวัด  สุพรรณบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี36     ประจำวันที่   17-10-2562
โครงการ
 ขุนภักดี
การปฏิบัติงาน

1. วันเวลาดำเนินการ: วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 1830 1.1 สถานที่ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1.2 รูปแบบกิจกรรม : กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกองทัพบก ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย 1.3 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 450 คนได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2.เนื้อหาในการจัดกิจกรรม 2.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ: สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 สู่ ร.10 2.2 การสร้างความเข้าใจ ความรักความสมัคคีของคนไทย 2.3 การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและภัยแล้ง 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.1 ID : Fernsmall3012 3.2 ID: Ccyp. 3.3 ID: Gmcr7 ตรวจถูกต้อง พ.ต.ขวัญชัย โครตชุม หน.ชป.กร.มทบ.36 (ขุนภักดี 36)


ตำบล  สะเดียง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  เพชรบูรณ์
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี39     ประจำวันที่   20-09-2562
โครงการ
 โครงการกองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

โครงการกองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย


ตำบล  ชัยนาม   อำเภอ  วังทอง   จังหวัด  พิษณุโลก
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี36     ประจำวันที่   19-09-2562
โครงการ
 กิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


ตำบล  ต.ห้วยรวม   อำเภอ  ดงเจริญ   จังหวัด  พิจิตร