ขุนอาสา

Body: 

มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับทุกขุนที่กล่าวมา หากแต่เน้นเนื้อหาภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม “จิตอาสาประชารัฐ” โดยการบรรยายให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำรงอยู่ตามวิถีชีวิตปกติของคนไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น“หูตาของแผ่นดิน” โดยการเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาประชารัฐ หรือ จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพัน

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา326     ประจำวันที่   19-07-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ชี้แจงนโยบายและผลงานของ ทบ. ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่


ตำบล  บ้านกลาง   อำเภอ  หล่มสัก   จังหวัด  เพชรบูรณ์

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา410     ประจำวันที่   19-07-2562

โครงการ
 กิจกรรม ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธาน สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ตำบล  บางจาก   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา229     ประจำวันที่   19-07-2562

โครงการ
 อบรมศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.ร.16พัน.3(ขุนอาสา229) เข้าอบรมพัฒนาสัมพันธ์ราษฎร,ผู้นำ ,อสม.บ.นาโป่ง ม.6 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จว.ย.ส. อบรมเรื่อง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บทบาทภาระหน้าที่ ของทหารในการช่วยเหลือ ปชช. ศาสตร์ พระราชา เรื่อง ดิน น้ำ ป่า คนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ตำบล  ทรายมูล   อำเภอ  ทรายมูล   จังหวัด  ยโสธร

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา209     ประจำวันที่   19-07-2562

โครงการ
 ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติงาน

ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ตำบล  บ้านผึ้ง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครพนม

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนอาสา321     ประจำวันที่   18-07-2562

โครงการ
 อบรมกลุ่มมวลชน
การปฏิบัติงาน

อบรมกลุ่มมวลชน บ.ต๊ำ


ตำบล  บ้านต๊ำ   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  พะเยา