ขุนภักดี

Body: 

                   มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับขุนศึกทุกประการ หากแต่มีการนำดนตรีเข้ามาเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เช่น การบรรเลงบทเพลง บ้านประเทศไทย ปณิธานเพื่อประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เป็นต้น เป็นการสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ มทบ.

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี31     ประจำวันที่   20-07-2562
โครงการ
 ตลาดประชารัฐ
การปฏิบัติงาน

แสดงดนตรี ที่ตลาดประชารัฐ สร้างความสุขให้ประชาชน


ตำบล  นครสวรรค์ออก   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครสวรรค์
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี24     ประจำวันที่   12-07-2562
โครงการ
 กิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

ชป.กร.มทบ.24 ร่วมกับ กศน.อ.ไชยวาน จว.อ.ด.และ ขุนอาสา 213 (ร.13 พัน 1)จัดกิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย และส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จว.อ.ด.


ตำบล  ไชยวาน   อำเภอ  ไชยวาน   จังหวัด  อุดรธานี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี33     ประจำวันที่   12-07-2562
โครงการ
 โครงการปณิธานเพื่อประเทศไทย ตามแนวทางยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
การปฏิบัติงาน

ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอยสะเก็ด


ตำบล  แม่ฮ้อยเงิน   อำเภอ  ดอยสะเก็ด   จังหวัด  เชียงใหม่
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี36     ประจำวันที่   11-07-2562
โครงการ
 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
การปฏิบัติงาน

อำเภอเครื่อนที่, กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานไทย


ตำบล  บึงกระจับ   อำเภอ  วิเชียรบุรี   จังหวัด  เพชรบูรณ์
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนภักดี34     ประจำวันที่   10-07-2562
โครงการ
 กองทัพบกเพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย
การปฏิบัติงาน

รอการดำเนินงาน


ตำบล  ท่าวังทอง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  พะเยา